STRONA GŁÓWNA |  AKTUALNOŚCIREGULAMINDOKUMENTY REKRUTACYJNEZS CKR w GOŁOTCZYŹNIE

   

"Wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie poprzez mobilność edukacyjną z elementami ECVET”

 

Regulamin

określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji uczestników stażu:

 

Akcja 1

„Mobilność uczniów” (VET-KA 1-1) 


„Wzrost wiedzy, umiejętności

 i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie poprzez mobilność edukacyjną z elementami ECVET”

 

Nr 2015-1-PL01-KA102-015753,

 

I.   Rekrutacja do projektu mobilności  Programu Erasmus + przeprowadzana jest w formie konkursu.

 

II.  W ramach projektu między innymi działaniami zrealizowany będzie staż w Niemczech, poprzedzony przygotowaniem pedagogiczno – kulturowo - językowym. Udział w przygotowaniu jest obowiązkowy i uczestnictwo w nim jest warunkiem koniecznym do udziału w stażu. Brak wymaganego poziomu frekwencji skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników, dlatego wprowadza się listę rezerwową, a uczestnicy na niej znajdujący się, muszą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych

 

III.  Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania:

*      Są uczniami Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku szkolnym 2015/16.

*      Posiadają zaliczoną praktykę zawodową w kraju lub zajęcia praktyczne – co najmniej 3. 

*      Wykazują się średnią z przedmiotów zawodowych - 3.0

*      Wykazują znajomość języka niemieckiego, a ocena  za rok ubiegły min. 3.

*      Wykazują zainteresowanie w nabywaniu umiejętności w tematyce danej mobilności.

 

IV.  Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę do udziału w projekcie, w tym  na wyjazd na staż do Niemiec powinien złożyć dokumenty, dostępne w sekretariacie szkoły i udostępnione na stronie internetowej www.bratne.republika.pl do dyrektora/sekretariatu szkoły.

Wykaz dokumentów:

1.  Formularz zgłoszeniowy,

2.  Zgoda rodziców na wyjazd za granicę,

3.  Zgoda dyrektora/kierownika pnz na odbycie stażu w firmie zagranicznej w trakcie nauki.

4.  Ksero dowodu osobistego lub paszportu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 15.02.2106r. – I i II grupa,

do 1.06.2016r. – grupa III.

V.  Rekrutacji uczniów w szkole dokonuje w Komisja Rekrutacyjna w składzie:

*      Wicedyrektor Szkoły - przewodniczący komisji.

*      Kierownik kształcenia praktycznego –członek komisji.

*      Nauczyciel/ka języka niemieckiego – członek komisji.

 

Komisja Rekrutacyjna jest odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji w szkole i następnie sporządza listę 18 osób (9 kobiet i 9 mężczyzn w miarę możliwości) i  2 os. (lub więcej)  rezerwowe do każdej grupy stażowej. Ze swojej pracy sporządza protokół i przekazuje dyrektorowi szkoły.

VI.    Dyrektor Szkoły zatwierdza wyniki rekrutacji w szkole.

VII.          Dyrektor również rozstrzyga odwołania niezakwalifikowanych uczestników od decyzji komisji. 

VIII.       Dyrektor  Szkoły ogłasza wyniki rekrutacji z podziałem uczestników na listę podstawową i rezerwową i następnie informuje indywidulanie wszystkich zainteresowanych o ostatecznych wynikach rekrutacji.

 System punktacji:

a) Pochodzenie z obszarów wiejskich lub miast do 20tys. mieszk.- 2 p.

b) Trudna sytuacja rodzinna, potwierdzona przez wychowawcę-1 p.

c) Dochód w rodzinie poniżej najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez MPiPS wg stanu na dzień rozpatrywania wniosków- 2 p.

d) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:

*      powyżej 3,0 - 1p.

*      pow.4,0- 2 p.

*      pow. 4,5-3p.

*      pow.5-4p.

e) Ocena z j. niemieckiego:

*      dost. -1p.

*      db.- 2p.

*      bdb.-3p.

*      cel.- 4p. 

 

f) Opinia Komisji powołanej przez Dyrektora odpowiednio ZSCKR lub ZSLIA, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej – 10p.

 

Pobierz plik

                                                     

 

 

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! To należy zostawić: Design by SZABLONY.maniak.pl