Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji uczestników projektu „Współpraca się opłaca”,

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas realizacji projektu: od 02-01-2012r. do 31-12-2013r.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów/uczennice umiejętności pozwalających na aktywne poruszanie się na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:

  1. Są uczniami/uczennicami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
  2. Wykazują się frekwencją za I semestr 2011/2012 powyżej 80%
  3. Deklarują udział w 10 dniowych praktykach u producentów zgodnie z kształceniem w wybranym zawodzie w terminie lipiec-sierpień 2012.

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę do projektu powinien:

  1. w terminie do 1 marca 2012r złożyć do Wychowawcy klasy Deklarację udziału w praktykach u pracodawców oraz zgodę rodziców na udział w projekcie,
  2. w terminie do 5 marca 2012r. do godz. 10:00 wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNvcXNueXp3bVotZU5ySEZvWk9FZWc6MA

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczestników Projektu  (80 osób) oraz listę rezerwową.

Listę zatwierdza Dyrektor Szkoły i koordynator projektu.

System punktacji:  

  1. Pochodzenie z obszarów wiejskich lub miast do 20tys. mieszkańców:  2 pkt.  
  2. Trudna sytuacja rodzinna, potwierdzona przez wychowawcę lub pedagoga: 1 pkt.
  3. Średnia ocen za I semestr 2011/2012 powyżej 4,0: 2 pkt., pow. 4,5: 3pkt.; pow. 5: 4pkt.

Do udziału w projekcie kwalifikowani są uczniowie z największą ilością punktów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje ocena ze sprawowania.

W przypadku większej niż 80 liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządza się listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej staja się uczestnikami/ uczestniczkami Projektu, jeśli zwolni się miejsce na liście głównej.

O wynikach rekrutacji aplikujący uczniowie/uczennice zostaną powiadomieni pocztą e-mail oraz informacją na tablicy ogłoszeń Projektu.