Zał.3

 

 

Świadome działanie w zakresie

KOSZTÓW BUDYNKÓW I MASZYN

 

Rodzaj kosztu

Racjonalne działanie w zakresie

kosztów

Zaniechanie lub zaniżanie kosztów  kapitału

Odpisy amortyzacyjne

M- możliwość nabycia(zakupu,

   budowy) nowego środka trwałego

   po zużyciu starego

 - - możliwość harmonijnej 

  kontynuacji produkcji

  (korzyści)

- brak możliwości nabycia nowego

    środka

- zmniejszenie kapitału własnego

- konieczność dzierżaw, najmu

   lub ograniczenia produkcji

   (strata)  

Koszty remontów

 - możliwość utrzymania w  

      sprawności

 - możliwość harmonijnej realizacji

   produkcji lub usług

   (korzyści)

 

 

 

 - nagłe awarie, niespodziewane

   uszkodzenia dają straty w cyklach

   produkcyjnych

- konieczność nabrzmiałych 

  usterek prowadzi do dużego 

  jednorazowego remontu lub

  likwidacji środka trwałego

  (strata)

Koszty przechowywania

(garażowania)

 - lepszy stan techniczny

 - mniejsze koszty remontów

 - zabezpieczenie przed kradzieżą

-          - dłuższy okres użytkowania

   (korzyści)

 - straty jako zwiększone koszty

    napraw

 - straty, kradzieże

 - straty związane z częstotliwością 

   zakupu

 - straty jakościowe

Koszty ubezpieczenia

 - rekompensata w przypadku

   pożaru

   wypadku

   klęski żywiołowej

   mniej stresów

  (korzyści)

        - straty w postaci kosztów w  

   nieszczęśliwych sytuacjach

Oprocentowanie kredytu

 - możliwość prowadzenia różnych    

   przedsięwzięć gospodarczych w

   czasie

   (korzyści)

 -zakłócenie w toku produkcji i    

  powstające różne straty