Klasa II Technikum Rolniczego  (przedmiot: Ekonomika rolnictwa)

 

Podstawy planowania w gospodarstwie rolniczym                           2h

 

 

 

 

Temat:                                                                                                  1h

Koszty wynikające z faktu posiadania kapitału.

 

 

Cel ogólny lekcji:

   Uczeń zna koszty jakie wynikają z faktu posiadania kapitału

Cele szczegółowe:

   Uczeń:

-         Umie wymienić rodzaje kosztów kapitału,

-         potrafi zdefiniować poszczególne rodzaje kosztów,

-         wie, w jaki sposób dotrzeć do wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń rolniczych,

-         potrafi określić koszty alternatywne wynikające z posiadania kapitału.

 

         

 

I.                   Rozpoczęcie lekcji:

Pytanie kontrolne nawiązujące do poprzedniej lekcji: Jakie koszty będzie ponosił rolnik, który zakupił ciągnik?

 

II.                Opracowanie lekcji:

Temat                                                         Zapis na tablicy

1.Formy majątku.                                       Przypomnienie przez uczniów form

                                                                   majątku.

                                                                   „ Składniki majątku” -  Zał.1.

2.Koszty wybranych składników               Pytanie do uczniów: jakie koszty ponosimy

   majątku.                                                   z tytułu posiadania budynków – maszyn?

   Amortyzacja.                                           Uczniowie podają różne odpowiedzi.

   Roczna stawka amortyzacyjna.               Nauczyciel systematyzuje i wyjaśnia

                                                                    Koszty remontów i amortyzacji.

                                                                    Objaśnienie na przykładach pojęć:

-         amortyzacja

-         roczna stawka  amortyzacyjna

Podanie uczniom wyciągu z  Dz.Urz.54/2000-ważniejsze stawki amortyzacyjne – Zał.3.

   3.Inne koszty                                                  Pytanie do uczniów – jakie inne koszty

                                                                          ponosi rolnik z tytułu posiadania majątku?

                                                                          Rodzaje kosztów – Zał.2.

                                                            

 

 

 

 

4.Koszty alternatywne                                   Pytanie do uczniów:                                                                      

                                                                       Czy pieniądze przeznaczone na inwestycje

                                                                       można złożyć do banku i mieć z tego

                                                                       dochód?

                                                                       Wyjaśnienie pojęcia – koszty alternatywne

-         Zał.4.

                                     5.Usystematyzowanie materiału                     Pytania do uczniów:

-         po co ubezpieczamy majątek?

-         kiedy musimy wziąć kredyt?

-         jakie mogą być skutki braku

garażu?               

I.                   Zakończenie lekcji:

Na kartce papieru pytanie do uczniów: Proszę wymienić i uzasadnić jakie koszty ponosi rolnik w związku z posiadaniem kapitału?

     

II.                Środki dydaktyczne:

- Załączniki 5 szt.

                                                             

Bernard Olszewski przy współpracy z doradcą niemieckim