Kl. III.

 

Temat: Znaczenie kosztów kapitału w przedsiębiorstwie            1godz.

 

 

Cel ogólny lekcji:

   Uczeń potrafi uzasadnić potrzebę ponoszenia kosztów kapitału oraz określić straty 

   powstające w gospodarstwie, które nie ponosi kosztów kapitału.

 

Cele szczegółowe:

    Uczeń

-         zna korzyści, które wynikają z odpisów amortyzacji środków trwałych oraz straty         

      powstałe z braku odpisów

-         potrafi określić znaczenie kosztów remontu środków trwałych i konsekwencje 

      braku remontów

-         potrafi uzasadnić działania w zakresie ponoszenia kosztów przechowywania

      (garażowania) lub unikania kosztów w tym zakresie

-         zna korzyści wynikające z ponoszenia kosztów ubezpieczenia oraz straty   

      wskutek braku ubezpieczenia

-    potrafi uzasadnić potrzebę oprocentowania kredytu        

               

I.                   Rozpoczęcie lekcji:

Pytania kontrolne z poprzedniej lekcji.

Impuls: Rysunki – elementy gospodarstwa – Zał.1.

     

I.                   Opracowanie lekcji:

Temat:                                                                          Zapis na tablicy

1. Racjonalne działanie w zakresie kosztów                Nauczyciel dzieli klasę na

                                                                                      5 grup i po krótkim 

                                                                                     wprowadzeniu poleca

                                                                                     opracowanie po jednym

                                                                                     problemie na Zał.2.

                                                                                                                                                                                                                                       .

                                                                                   

                                                                                   

2. Korzyści płynące z ponoszonych kosztów

    kapitału oraz straty w przypadku unikania             Przedstawiciele grup                                                                                                                   

    kosztów kapitału                                                     prezentują wyniki pracy

                                                                                    zespołu -  dyskusja                                                      

    Uwaga: Korzyścią ogólną jest korzyść jaką          Nauczyciel przedstawia

    uzyskamy oraz wartość straty, której                     dane – Zał.3.

    unikniemy

 

 

 

 

II.                Zakończenie lekcji:

-         Jakie korzyści ma rolnik, który racjonalnie ponosi koszty kapitału?

-         Jakie straty poniesie rolnik, który „oszczędza” na kosztach kapitału ?

W podsumowaniu: Zał.3 i rysunek

 

 

     IV.      Środki dydaktyczne:

                - Zał. 1 – 5                   

 

Bernard Olszewski przy współpracy z doradcą niemieckim