Zał.2

   

 

 

KOSZTY KAPITAŁU

          

          Koszt kapitału – stopa procentowa płacona od kapitału zaangażowanego w  

       przedsiębiorstwie.

  

1)      Odpisy (amortyzacja) albo koszt zużycia kapitału

   Amortyzacja odzwierciedla proces stopniowej utraty wartości użytkowanego majątku trwałego i przenoszenia jej na wytworzone przez te środki produkty.

W praktyce rachunkowe odzwierciedlenie amortyzacji środków trwałych następuje przez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, których wysokość reguluje system amortyzacji obejmujący stawki amortyzacji i zasady ich stosowania. Określa on równocześnie potrzebę w zakresie remontów i inwestycji.

          Wp - Wk

Ra = ------------

               T

Ra  – stawka amortyzacji

Wp – wartość początkowa środka trwałego

Wk – wartość końcowa środka trwałego

T    - liczba lat użytkowania środka  

 

2)      Wykorzystanie kapitału{koszt remontu)

   Remonty – czynności mające na celu zabezpieczenie lub usunięcie częściowego zużycia fizycznego środka trwałego spowodowanego eksploatacją i naturalnym oddziaływaniem otoczenia.

 

3)      Koszty ubezpieczenia

   Ubezpieczenie majątkowe polega na tworzeniu ze składek ubezpieczeniowych funduszy, z których wypłacane są odszkodowania w razie wystąpienia zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem.

 

4)      Koszty kredytu (oprocentowanie)

            Jeden z kosztów użycia pożyczonego, obcego kapitału. Jest wyrażony jako procent od

        całkowitej sumy zaciągniętego długu w okresie rocznym.

 

5)      Koszty przechowywania (garażowania)

   Koszt przechowywania wiąże się z nakładami na utrzymanie budynków przeznaczonych do przechowywania i utrzymania w nich odpowiedniego mikroklimatu.

 

6)      Koszty alternatywne

            Koszty alternatywne – koszt utraconych możliwości związanych z wyborem         

         określonych decyzji. Jeśli przedsiębiorca zainwestuje kapitał na założenie sadu, to danych

         środków finansowych nie zgromadzi na lokacie bankowej i nie pozyska odsetek od   

         tych środków.